Krátkodobý prenájom bytu - čo mení nový zákon? 2. časť

Autor: Peter Holúbek | 29.4.2014 o 15:10 | (upravené 6.5.2014 o 14:26) Karma článku: 3,03 | Prečítané:  936x

Prinášam sľúbenú druhú časť minulotýždňového článku o novom zákone o krátkodobom nájme bytu. Ak ste nečítali prvú časť, tak odporúčam najskôr si ju prečítať. Nech sa páči.

Zánik nájmu bytuorigin_4292487650

Nájom bytu, ktorý sa spravuje predmetným zákonom zaniká:

 • uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý
 • písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení nájmu bytu
 • písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán
 • písomným odstúpením od nájomnej zmluvy jednou zo zmluvných strán
 • zánikom predmetu nájmu

Výpoveď krátkodobého nájmu bytu a odstúpenie od zmluvy

Prenajímateľ môže vypovedať zmluvu o krátkodobom nájme bytu z nasledujúcich dôvodov:

 • poškodzovanie bytu, zariadenia bytu, spoločných častí a spoločných zariadení, hrubé porušovanie dobrých mravov alebo domového poriadku v bytovom dome nájomcom alebo osobou, ktorá sa v byte nachádzaso súhlasom nájomcu
 • nájomca nezaplatil riadne a včas nájomné a energie za čas dlhší, ako dva mesiace
 • nájomca napriek písomnej výzve prenajímateľa nedoplnil kauciu do pôvodnej výšky
 • nájomca užíva byt v rozpore s dohodnutým účelom
 • iný výpovedný dôvod, dohodnutý v nájomnej zmluvy

Nájomca môže vypovedať nájomnú zmluvu z nasledovných dôvodov:

 • byt sa stal nespôsobilým na dohodnuté užívanie, ak nespôsobilosť nebola to spôsobené zavinením nájomcu alebo osôb žijúcich s ním v byte
 • došlo k ukončeniu pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo iného obdobného pomeru nájomcu
 • nájomcovi vznikol nárok na sociálne bývanie
 • je možné uplatniť iný výpovedný dôvod dohodnutý v nájomnej zmluve

V prípade výpovede z krátkodobého nájmu bytu sa nájom končí uplynutím výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej strane. Výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, v osobitných prípadoch nesmie byť výpovedná lehota kratšia ako 15 dní, resp. 2 mesiace.

Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy v prípade, ak nájomca aj napriek písomnému upozorneniu naďalej porušuje povinnosti, ktorých porušenie zakladá práva prenajímateľa ukončiť nájom bytu výpoveďou. Inak povedané, ak nájomca napríklad 2 mesiace meška s platením nájomného, prenajímateľ má právo vypovedať zmluvu, rozhodne sa však najskôr nájomcu písomne upozorniť, že mešká s platním nájmu. Ak nájomca aj napriek tomu nezaplatí, tak má prenajímateľ odstúpiť od zmluvy.

Nájomca má právo odstúpiť od zmluvy, ak byt nebol odovzdaný v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie alebo ak prenajímateľ jednostranne zmenil výšku nájomného a úhrad energií.

Postup po ukončení nájmu

Po ukončení nájmu je nájomca povinný vypratať byt na vlastné náklady a odovzdať ho prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebovaniu, ku dňu skončenia nájmu. Ak nájomca byt neodovzdá prenajímateľovi ani v dodatočnej 10 dňovej lehote od skončenia nájmu bytu, má prenajímateľ právo za účelom zabezpečenia pohľadávky zadržať hnuteľné veci patriace nájomcovi, ktoré sa nachádzajú v byte.

Záver

Ako je zrejmé aj z týchto dvoch článkov, nový zákon nenahrádza ani neruší doterajšiu úpravu nájmu bytu nachádzajúcu sa v občianskom zákonníku. Taktiež ani nová úprava nie je povinne uplatňovaná pri nájmoch bytov, ktoré by mohli spĺňať definíciu krátkodobého nájmu, ale voľba právnej úpravy je na dohode zmluvných strán Preto sa v nasledujúcom článku pozrieme bližšie na to, aké sú rozdiely medzi novou úpravou v zákone o krátkodobom nájme bytu a doterajšou úpravou v občianskom zákonníku a porovnáme, ktorá úprava je výhodnejšia pre jednotlivé zmluvné strany. Spomínaný nasledujúci článok je už zverejnený na mojej stránke www.byvajte.com. Tu na blog.sme ho zverejním o týždeň.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria dve desaťročia. Tému aj tak pustili hnutiu ANO.

ŠPORT

Sagan na MS: má dva tituly, ale raz ho zradil žalúdok

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.


Už ste čítali?